Povrati i zamjene

Spin Team d.o.o., Svetog Mateja 94, Hrvatska telefon: 01 4819 282,  e-mail: info@blenderbottle.hr

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-17/15572-4,

MB: 4727142 ; OIB: 08133903066, IBAN: 7723400091110865638

Obrazac

za jednostrani raskid o kupnji proizvoda ili usluga

o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda ili usluga

 

Web trgovina Spin Team d.o.o. BlenderBottle sklopljenog putem Internet narudžbe

Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača) iz

___________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj) ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:

____________________________________________________________ (upišite točan naziv artikla) prema broju broju narudžbe ____________________ (upišite broj narudžbe) primljene

dana _____________________. (upišite datum)

Odabrati jednu od opcija:

a)Ovime zahtjevam povrat novca na _____________________________________________

______________________________(IBAN transakcijskog računa, ime, prezime, adresa vlasnika transakcijskog računa)

b)Ovime zahtjevam zamjenu gore navedenog proizvoda za ____________________________

_________________________________________________________________________ .